Regulamin świadczenia usługNiniejszy Regulamin ustala zasady wykonywania przez naszą Agencję prac zleconych przez Państwo – a więc przez naszego Klienta, i został spisany w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oferowanych przez ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i o kierowanie do nas wszelkich pytań, jeżeli jakiekolwiek kwestie okażą się dla Państwa niejasne.

Definicje
ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., KRS: 0000480304, NIP: 1132869511, REGON: 146909237, email: kontakt@filmiki-reklamowe.pl, tel. 535 048 300.
Klient – klient Orion Media Group.
Strony – łącznie Orion Media Group oraz Klient.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Orion Media Group.

1. Akceptacja Regulaminu
1.1. Korzystanie z usług Orion Media Group oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych bez konieczności wyrażenia dodatkowego oświadczenia.
1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na https://filmiki-reklamowe.pl oraz zostanie dodatkowo przesłany bezpośrednio Klientowi.

2. Zlecenie prac Orion Media Group
2.1. Prace mogą być zlecone przez Klienta w dowolnej formie i w dowolny sposób.
2.2. Zakres zleconych prac oraz wynagrodzenie Agencji określa każdorazowo oferta Orion Media Group i wspólne ustalenia Stron.

3. Prawa i Obowiązki Klienta
3.1. Orion Media Group wykonuje filmy promocyjne przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na stronie internetowej Klienta, na mediach społecznościowych Klienta oraz w każdym innym serwisie przez niego wskazanym (np. Instagram). Aby to było możliwe Klient upoważnia Orion Media Group do pobrania materiałów takich jak zdjęcia, opisy oraz logo Klienta i nagrania, z jego strony internetowej i z mediów społecznościowych Klienta. Materiały te zostaną wykorzystanie wyłącznie dla wykonania prac zleconych przez Klienta.
3.2. W zakresie, w jakim okaże się to niezbędne, Klient dostarczy Orion Media Group dodatkowe materiały i informacje jakie będą miały znaleźć się w filmie promocyjnym. Klient udzieli ponadto niezbędnej pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności czy tematyki filmów promocyjnych.
3.3. Klient upoważnia Orion Media Group do wprowadzania zmian w materiałach na potrzeby przygotowywanych filmów promocyjnych.
3.4. Klient zobowiązuje się do pełnej współpracy z Orion Media Group w toku realizacji zleconych prac, w tym do terminowego dostarczania materiałów i informacji oraz dokonywania ustaleń odnośnie zleconych prac.
3.5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane przez niego materiały i informacje oraz za materiały i informacje jakie Orion Media Group pozyska ze strony internetowej Klienta w celu realizacji prac. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność, że użycie tych materiałów nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich.

4. Prawa i Obowiązki Orion Media Group
4.1. Orion Media Group zapewnia, że wykorzysta materiały Klienta wyłącznie do wykonania prac zleconych przez Klienta.
4.2. Orion Media Group zapewnia również, że rezultaty prac Agencji będą wolne od wad i obciążeń prawnych oraz nie będą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
4.3. Orion Media Group poinformuje Klienta o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.

5. Terminy realizacji
5.1. Termin realizacji zleconych prac zostanie każdorazowo ustalony przez Strony podczas przyjęcia zlecenia przez Orion Media Group.
5.2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej czas realizacji zlecenia liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: zdjęcia, opis prowadzonej działalności, inne istotne informacje, logotyp.
5.3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
5.4. Orion Media Group zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszym Regulaminie.
5.5. Orion Media Group nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac spowodowane przez Klienta.

6. Realizacja prac przez Orion Media Group
6.1. Rezultaty prac wykonanych przez Orion Media Group zostaną przesłane Klientowi na jego adres email.
6.2. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
6.3. Orion Media Group zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionych prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Klienta.
6.4. Brak uwag Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację prac wykonanych przez Orion Media Group.
6.5. Za prace Klient zapłaci Orion Media Group wynagrodzenie zgodne z ofertą ustaloną pomiędzy Stronami.
6.6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Orion Media Group przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

7. Prawa autorskie
7.1. Zlecenie Klienta będzie realizowane przez Orion Media Group przy możliwym wykorzystaniu: materiałów i informacji Klienta lub/i plików graficznych pozyskanych z serwisów zewnętrznych lub/i animacji pozyskanych z serwisów zewnętrznych lub/i muzyki pozyskanej z serwisów zewnętrznych.
7.2. Rezultaty prac wykonane przez Orion Media Group będą stanowić oryginalną kreację stworzoną przez Orion Media Group z tym zastrzeżeniem, że:
a) materiały i informacje Klienta stanowić będą jego własność,
b) pliki graficzne, animacje oraz muzyka pozyskana z serwisów zewnętrznych podlegać będą ograniczeniom określonym w odpowiednich licencjach tych serwisów i zgodnie z tymi licencjami będą mogły być wykorzystane.
7.3. Realizując zlecenie Orion Media Group poinformuje Klienta o użytych elementach zewnętrznych (takie jak grafika, animacje czy muzyka), których korzystanie podlega zewnętrznym wymogom licencyjnym oraz wskaże miejsce, gdzie znajduje się treść odpowiedniej licencji na korzystanie z tych elementów. W pozostałym zakresie Klient będzie mógł korzystać z Utworów zgodnie z poniższymi zasadami.
7.4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia należnego Orion Media Group i zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 powyżej, Orion Media Group upoważnia Klienta do korzystania z przekazanych Klientowi rezultatów prac („Utwory”) na zasadzie licencji, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów, w tym poprzez wytwarzanie i reprodukowanie kopii Utworów jak i ich elementów w formie drukowanej, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, w sposób stały lub czasowy, na wszelkich nośnikach danych znanych w chwili zawierania Umowy,
b) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utrwalono Utwory, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy nośników do obrotu drogą przeniesienia własności (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie Utworów, w tym w szczególności w formie drukowanej oraz za pomocą sieci Internet,
c) rozpowszechnianie Utworów w postaci publicznego wyświetlania, odtwarzania, wykorzystania Utworów w działaniach multimedialnych, poprzez takie publiczne udostępnienie Utworów aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, opracowanie w oparciu o Utwory prezentacji multimedialnej, udostępnianie i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności przez Internet jak i poprzez zamieszczenie na serwerach nie należących do Klienta, wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM.
7.5. Orion Media Group zastrzega sobie prawo do wykorzystywania rezultatów prac wykonanych na rzecz Klienta w celu informowania o swoich usługach oraz budowy portfolio, w tym zakresie Orion Media Group może zapisywać i rozpowszechniać rezultaty prac za pośrednictwem Internetu oraz mediów społecznościowych.

8. Reklamacje
8.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane przez Orion Media Group niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8.2. Reklamacja może być złożona drogą pisemną na adres Orion Media Group. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Orion Media Group zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia lub uzupełnienia.
8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Klienta.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zleconych prac.
9.2. Strony będą informować się niezwłocznie o zmianie swoich danych kontaktowych.
9.3. Orion Media Group oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
9.4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Orion Media Group z tym zastrzeżeniem, że Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Orion Media Group wykonało już w pełni swoje prace za zgodą Klienta. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Orion Media Group wynagrodzenie za prace wykonane i przekazane do chwili odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza (formularz do pobrania na https://drive.google.com/file/d/1xHaLKAuRVj4vND6V_xuDE2f4J9q9DWf_/view?usp=sharing) drogą pocztową na adres Orion Media Group podany powyżej.
9.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze zlecania przez Klienta wykonania prac przez Orion Media Group będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.